Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia:

  • Opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 700,00 zł (siedemset złotych, zero groszy). Opłata jest stała i nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.
  • Opłaty za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku w wysokości 10,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku.
  • Dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) wynosi 16,52 zł. Opłata za faktyczne dni uczęszczania dziecka do placówki.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku dokonujemy wyłącznie przelewem na numer rachunku:

52 9021 0008 2004 0002 7052 0001