Gminny Żłobek Bedlnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Żłobka w Bedlnie https://zlobekbedlno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-17

Data ostatniej  aktualizacji: 2024-03-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf/jpg (skan dokumentu).
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor placówki, e-mail: zlobek@ugbedlno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 727 440 443. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej : www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Gminnego Żłobka w Bedlnie znajduje się w gmachu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bedlnie, Bedlno 31A, 99-311 Bedlno.
 • Do Żłobka jest osobne, główne wejście wyłożone kostką, które posiada podjazd (pochylnie) dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku jest zadaszone.
 • Nad wejściem do budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób na wózkach dostosowane są korytarze i pomieszczenia.
 • W drzwiach zewnętrznych są zamontowane dociągi drzwi, co może stanowić utrudnienie.
 • W budynku szkoły zamontowana winda oraz wyznaczone miejsce do parkowania przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe oraz drzwi do pozostałych pomieszczeń nie posiadają progów.
 • W budynku szkoły (na hali sportowej) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnością.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się ze Żłobkiem w Bednie przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: zlobekbedlno.pl zlobek@ugbedlno.pl,   tel.: 727 440 443

Informacje dodatkowe

Strona posiada:

 • możliwość podwyższonego kontrastu
 • możliwość powiększenia liter
 • pliki pdf w wersji cyfrowej