Gminny Żłobek w Bedlnie powstał w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 465 282, 00 zł.

W ramach pozyskanego dofinansowania zaadoptowano oraz doposażono pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Bedlnie, przeznaczone na zorganizowanie Żłobka. Pozyskane środki umożliwiły zakup mebli, zabawek oraz przedmiotów potrzebnych do codziennego użytkowania podczas pracy z dziećmi.

W ramach projektu unijnego

„Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno”,

gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 640.278,70 zł  

zostało zakupione resztę niezbędnego wyposażenia. Otrzymane fundusze unijne pokrywają również koszty funkcjonowania żłobka, m.in. rodzice nie ponoszą kosztów wyżywienia. 

Żłobek sprawuje opiekę nad 16 dziećmi od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 17:00 przez cały rok. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka. Wsparcie udzielone w projektach, daje możliwość prawidłowego funkcjonowania placówki, zaspokojenia podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka.

Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno
MALUCH+