Regulamin Organizacyjny Gminnego Żłobka w Bedlnie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Organizacyjny Gminnego Żłobka w Bedlnie zwany dalej “Regulaminem” określa strukturę wewnętrzną, zasady jego funkcjonowania oraz zakres i zasady działania stanowisk samodzielnych.
 2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
 • 1) Żłobku – należy przez to rozumieć Gminny Żłobek w Bedlnie,
 • 2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Żłobka w Bedlnie.

§2

Żłobek działa w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2021r. poz. 75),
 2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305),
 3. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ),
 4. Statut Żłobka.

§3

 1. Żłobek jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową Gminy Bedlno, powołany na mocy Uchwały nr XXI/182/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Bedlnie oraz ustalenia jego statutu.
 2. Siedziba Żłobka jest pod adresem Bedlno nr 31A, 99-311 Bedlno.
 3. Żłobkiem kieruje i wykonuje czynności z zakresu pracy Dyrektor.
  3.1. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje upoważniony pracownik. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną i znajdować się w aktach osobowych, osoby wyznaczonej przez dyrektora.
 4. Żłobek zatrudnia opiekunów, zgodnie z kwalifikacjami uwzględnionymi w odrębnych przepisach.
 5. Do zakresu obowiązków opiekunów należą:
 • 1) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • 2) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 • 3) organizowanie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka, jego potrzeb, zainteresowań i trudności,
 • 4) uczenie i rozwijanie sprawności dzieci do samodzielnego życia w zakresie samoobsługi dnia codziennego (ubierania, jedzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych), troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci, uczenie zachowań prozdrowotnych,
 • 5) kształtowanie postawy społecznej, uczenie dzieci zgodnego współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudzanie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości, tolerancji i szacunku dla ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody,
 • 6) kształtowanie umiejętności zachowania się w otaczającym dziecko środowisku, zasad kultury osobistej oraz kształtowania odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • 7) wspomaganie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi, współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznania trudności rozwojowych dzieci,
 • 8) stworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi, rodzicami oraz współpracownikami,
 • 9) przestrzeganie Praw Dziecka,
 • 10) opracowywanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej,
 • 11) organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w placówce,
 • 12) wykorzystywanie utworów literackich i muzycznych w pracy z dzieckiem,
 • 13) doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,
 • 14) pomoc w rozdzielaniu posiłków dla dzieci w grupie,
 • 15) dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku,
 • 16) dbanie o powierzony sprzęt,
 • 17) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • 18) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb placówki.

Rozdział II
CELE I ZADANIA

§4

 1. Żłobek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do prowadzenia działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dziecka od 20 tygodnia do 3 lat.
 2. Opieka nad dzieckiem w żłobku może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 3. Zadaniem żłobka jest:
 • 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z uwzględnieniem wieku i psychomotorycznych cech rozwoju dziecka.
 1. Szczegółowe zadania żłobka określa Rozdział 2 Statutu Żłobka.

Rozdział III
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§5

 1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.
 2. Organizację dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków, czynności opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora.
 3. Ramowy rozkład dnia podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń żłobka.
 4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej nie dłużej niż miesiąc. Termin przerwy wakacyjnej ustala na wniosek dyrektora Wójt Gminy Bedlno i podaje do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie, jednakże nie dłużej niż do 30 kwietnia.
 5. Godziny pracy żłobka ujęte w ust. 1, w sytuacjach uzasadnionych mogą ulec zmianie stosownie do zarządzenia Dyrektora.

§6

 1. W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom.
 2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłat za wyżywienie reguluje Uchwała NR XXI/183/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie.

§7

 1. Rekrutację dzieci do Żłobka w miesiącu marcu każdego roku kalendarzowego przeprowadza Dyrektor zgodnie z nadanym Statutem.
 2. W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Dyrektor podaje do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń żłobka listę dzieci przyjętych od dnia 01.09 danego roku.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Bedlnie w roku poprzednim składają deklarację pozostania dziecka w żłobku.

§8

 1. Personel żłobka podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Podział zadań na poszczególne stanowiska określają zakresy czynności zatwierdzone przez dyrektora i przyjęte do realizacji przez pracowników.
 3. Pracownicy żłobka są zobowiązani do:
 • 1) przestrzegania Regulaminu Pracy oraz przepisów bhp i p. poż.,
 • 2) właściwego stosowania przepisów prawa,
 • 3) terminowego załatwiania spraw,
 • 4) sumiennego wykonania powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poleceniami przełożonego,
 • 5) przestrzegania tajemnicy służbowej, w tym ochrony danych osobowych,
 • 6) uzgadniania z przełożonymi sposobu realizacji powierzonych zadań i informowania o napotkanych trudnościach,
 • 7) współpracy w zakresie zastępowania współpracowników podczas urlopu i choroby,
 • 8) doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, udziału w organizowanych szkoleniach,
 • 9) współpracy z innymi pracownikami żłobka i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań statutowych żłobka.

Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I RODZICÓW

§9

 1. Warunki pobytu w Żłobku zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 2. Dzieci w Żłobku maja prawa wynikające z praw dziecka , a w szczególności do:
 • 1) równego traktowania,
 • 2) akceptacji takim jakie jest,
 • 3) poszanowania godności osobistej , intymności,
 • 4) nietykalności fizycznej i ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej oraz psychicznej,
 • 5) poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
 • 6) korzystania ze świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych realizowanych, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi metodami i środkami, zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
 • 7) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • 8) prawidłowego zaspakajania potrzeb żywieniowych,
 • 9) zaspakajania potrzeb emocjonalnych i ruchowych.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki żłobka mają prawo do:
 • 1) pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,
 • 2) pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • 3) wglądu do dokumentacji dziecka,
 • 4) wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek.
 1. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w §9 ust. 3. pkt. 4. można składać w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka .
 2. Rodzice maja prawo do utworzenia Rady Rodziców.
 3. Do podstawowych obowiązków Rodziców należy:
 • 1) przestrzegania statutu Żłobka,
 • 2) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • 3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka lub przez osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • 4) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Żłobku i wyżywienie oraz dodatkową opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze wydłużonym,
 • 5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.

Rozdział V
GOSPODARKA MAJĄTKOWO – FINANSOWA

§10

 1. Żłobek realizując cele statutowe gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym, stanowiącym własność Gminy Bedlno.

§11

 1. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej żłobka jest roczny plan finansowy opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
 3. Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.
 4. Obsługę finansowo – księgową ,administracyjną i organizacyjną Żłobka prowadzi Urząd Gminy Bedlno , stosownie do uchwały Nr XXIII/190/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostki organizacyjnej Gminy Bedlno zaliczonej do sektora finansów publicznych .

Rozdział VI
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§12

 1. Dyrektor żłobka nie zmieniając struktury organizacyjnej ma prawo łączenia poszczególnych stanowisk w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania kadry o ile nie narusza to obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§13

 1. Interpretacja przepisów Regulaminu Organizacyjnego dokonuje Dyrektor Żłobka.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 24 maja 2021r.