Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia:

- Opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 231,25 zł (dwieście trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy). Opłata jest stała i nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

- Opłaty za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku w wysokości 10,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku.

Dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 15 zł. W związku z udziałem w projekcie nr RPLD.10.01.00-10-B004/20-00 pt. „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno" realizowanym przez Gminę Bedlno, Rodzic nie ponosi opłaty za wyżywienie, na czas realizacji projektu.

 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku dokonujemy wyłącznie przelewem na numer rachunku:

52 9021 0008 2004 0002 7052 0001 

W treści przelewu wpisujemy: opłata za Żłobek/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc  np. WRZESIEŃ

DO DNIA 15-STEGO KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Obowiązujące opłaty od Maja 2023r. 

- Opłata miesięczna za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 700,00 zł (siedemset złotych, zero groszy). Opłata jest stała i nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

- Opłaty za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku w wysokości 10,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku.

- Dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) wynosi 16,52 zł. Opłata za faktyczne dni uczęszczania dziecka do placówki.